ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Основна школа „Сава Ковачевић“

Адреса наручиоца: ул.Црногорска 2, 11312 Михајловац

Врста наручиоца: Основна школа- јавна установа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: радови

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/15 i 68/15)

 

Основна школа „Сава Ковачевић“ у Михајловцу

 

Објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- радови на делу ограде школског дворишта у „Сава Ковачевић“ у Михајловцу

 

 

              Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.             

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или лично, у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Сава Ковачевић“, ул.Црногорска бр.2., 11312 Михајловац

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара и то на адреси: ОШ „Сава Ковачевић“, Црногорска бр.2, 11312 Михајловац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова мале вредности број 05/19 –радови на делу ограде школског дворишта у ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатације.

Рок за подношење понуда је до  09. 10. 2019. до  11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11,00 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 12 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 09.10.2019. године, са почетком  у 1200 часова, у просторијама Основне школе „Сава Ковачевић“ у Михајловцу, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда.

           

Контакт: Основна школа „Сава Ковачевић“ у Михајловцу, секретар школе: Јелена Дојчиновић-телефон  026/741-031.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

   

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee
   
© Milošević Miloš