Oсновна школа

''Сава Ковачевић''

Број: 1198

Датум: 31.10.2016.године

11312 Михајловац

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Основна школа'' Сава Ковачевић''Михајловац

Адреса наручиоца: Црногорска бр. 2, 11312 Михајловац

Интернет страница наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

Врста наручиоца: Основна школа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: радови

Опис предмета набавке:'' Радови на  уградњи котла на чврсто гориво у просторији ОШ''Сава Ковачевић'' у Михајловцу

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је : 45331110 – радови на инсталацији котлова

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015)

 

Основна школа'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу

Објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број: ЈН 02/2016

 

'' РАДОВИ НА УГРАДЊИ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО У ПРОСТОРИЈИ ОШ''САВА КОВАЧЕВИЋ'' У МИХАЈЛОВЦУ''

 

 Предмет јавне набавке су радови на уградњи котла на чврсто гориво у просторији ОШ''Сава Ковачевић'' у Михајловцу

           Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.                              

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интеренет адреса где је конкурсна документација доступна:

  • Портал јавних  набавки : portal.ujn.gov.rs
  • Непосредним преузимањем у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа ''Сава Ковачевић'' Црногорска бр. 2  1312Михајловац;
  •  Интеренет адреса наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

 

Понуђачи понуде подносе непосредно у секретаријату ОШ'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу или путем поште, у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара: на адресу: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ул. Црногорска  бр. 2 11312 Михајловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку  ''Радови на уградњи котла на чврсто гориво у просторији  ОШ''Сава Ковачевић'' у Михајловцу'' - НЕ ОТВАРАТИ“.

 Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатције на порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуде је  до 07.11.2016. године до 11,00 часова, без обзира на начин на које је достављена.

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом, и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 07.11.2016.године  са почетком  у 11,300 часова , у просторијама Основне школе''Сава Ковачевић'' у Михајловцу, у присуству чланова Комисије за предметну набавку.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда.

           Лице за контакт Наручиоца је Вања Радовановић –секретар школе на телефон 026/ 741-031 или email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

                                                                                      Директор  школе

                                                                                       Бојан    Планинц

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee