ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ,Михајловац

Адреса наручиоца: Црногорска бр. 2, 11312 Михајловац

Интернет страница наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

Врста наручиоца: Основна школа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60100000 Услуге јавног друмског превоза,

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Основна школа'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА У ОШ''САВА КОВАЧЕВИЋ'' У МИХАЈЛОВЦУ  ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

 Предмет јавне набавке је услуга превоза запослених и ученика у ОШ'' Сава Ковачевић'' у  Михајловцу, градски, приградски и међуградски превоз за школску 2017/2018.годину

              Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.             

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конкурсна документација се може преузети лично, у просторијама наручиоца на адреси: Црногрска бр. 2 Михајловац или preko интернет адресe наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ул. Црногорска  бр. 2 11312 Михајловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку  '' Превоз запослених и ученика  у ОШ'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу за школску 2017/2018.годину'' - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатције на интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуда је  до 22.08.2017. године до 10,00 часова, без обзира на начин на које су достављене

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,00 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 10,00 часова.Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 22.08.2017 године, са почетком  у 10,300 часова , у просторијама Основне школе''Сава Ковачевић'' у Михајловцу, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представн ику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда.

            Контакт: 026/741-651, 741-031

 

Koнкурсна документација

                                                                                                        

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee