ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ,Михајловац

Адреса наручиоца: Црногроска бр. 2, 11312 Михајловац

Интернет страница наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

Врста наручиоца: Основна школа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60112000 Услуге јавног друмског превоза.

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

Основна школа'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ  И УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ'' САВА КОВАЧЕВИЋ'' У МИХАЈЛОВЦУ

 

 Предмет јавне набавке је услуга превоза запослених и ученика у Основној школи'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу градски, приградски и међуградски за школску 2018/2019 годину.

              Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.                                        

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конкурсна документација се може преузети лично, у просторијама наручиоца на адреси: Црногрска бр. 2 Михајловац или preko интернет адресe наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

 

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ул. Црногрска бр. 2 11312 Михајловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку  превоза запослених  и ученика у Основној школи '' Сава Ковачевић''  у Михајловцу за школску 2018/2019 годину'' - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатције на интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуда је до  28.08.2018. године до 10,30 часова, без обзира на начин на које су достављене .

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,30 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 10,30 часова.Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 28.08.2018 године, са почетком  у 11,00 часова , у просторијама Основне школе''Сава Ковачевић'' у Михајловцу, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представн ику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 2 дана од дана отварања понуда.

            Контакт: 026/741-651, 741-031

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee