''НАБАВКА УГЉА И ДРВА ЗА ПОТРЕБЕ  ОШ''САВА КОВАЧЕВИЋ'' У МИХАЈЛОВЦУ И ПОДРУЧНУ ШКОЛУ У ДОБРОМ ДОЛУ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ У 2018/2019

Основна школа

'' Сава Ковачевић''

Број: 1296

Датум: 23.11.2018.

Михајловац

 

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015)

 

Основна школа'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу

Објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

''НАБАВКА УГЉА И ДРВА ЗА ПОТРЕБЕ  ОШ''САВА КОВАЧЕВИЋ'' У МИХАЈЛОВЦУ И ПОДРУЧНУ ШКОЛУ У ДОБРОМ ДОЛУ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ У 2018/2019

Редни број  јавне набавке 02/2018

 

 1. Подаци о наручиоцу:

      Назив наручиоца: Основна школе ''Сава Ковачевић''Михајловац

      Адреса наручиоца:  Црногорска бр.2, 11312 Михајловац

      Интеренет страница наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs

      Врста нарчиоца:  Основна школа

      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

      Врста предмета: добра

      Ознака предмета набавке из Општег речника набавке је:

       09111100 – Угаљ и 03413000 – Огревно дрво

 

    2. Врста поступка јавне набавке :  наручилац за предметни поступка јавне набавке  спроводи поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

         

   3.  Предмет јавне набавке : Јавна набавка добара - 90  тона угља '' Бановићи и 40 метара огревно дрво '' Буква ''  за потребе ОШ'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу и подручну школу у Добром Долу – за грејну сезону у 2018/2019

Редни број јавне набавке: 02/2018

Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је:

09111100 – Угаљ

03413000 – Огревно дрво

           Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.

          

4. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок  одложеног плаћања. Уколико је рок плаћања  понуде исти, изабраће се понуда која је раније предата Понуђачу.

 

5. Конкурсна документација се може преузети:

   * у секретаријату школе,

   *  на порталу Јавних набавки,

   *  и преко интернет адресe наручиоца: www.ossavakovacevic.edu.rs кликом на следећи линк

 

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Основна школа'' Сава Ковачевић'' ул. Црногорска  бр. 2 11312 Михајловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку  '' Набавка угља и дрва за потребе ОШ'' Сава Ковачевић'' у Михајловцу'' и подручну школу у Добром Долу за грејну сезону у 2018/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Рок за подношење понуда је  до 03.12.2018  године до 11,00 часова, без обзира на начин на које су достављене

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11,00 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 11,00 часова.Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

 

7. Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 03.12.2018 године, са почетком  у 11,300 часова , у просторијама Основне школе''Сава Ковачевић'' у Михајловцу.

 

 8. Услови под којим представници понуђача могу учествовати  у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представнику да присуствује отварању.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Наручиоцу предају писмено овлашћење, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана јавног  отварања понуда.

 

  9. Лице за контакт :Златица Милошевић – секретар школе, 026/741-031, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

               

 

 

                                                                                    в.д. директор  школе

                                                                                    Биљана Тодоровић

                                                                             _________________________

                                                                                  

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee