Република Србија

Основна школа'' Сава Ковачевић''

Број: 1363

Датум: 05.12.2018 године

Михајловац

 

                                                                                            

 

На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' 88/2017), члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012,1472015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1362 од 05.12.2018. в.д. директор Основне школе ''Сава Ковачевић'' у Михајловцу, доноси

 

О Д Л У К У

о додели Уговора

 

1. У јавној набавци мале вредности  добара , број 02/18 – набавка и угља и дрва у установи за 2017/18 школску годину, уговор се додељује .“ Good Will - WG“ ДОО Београд

2. Укупна цена набавке угља и дрва износи 1.169.200,00  динара без пореза на додату вредност.

3.Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева.

4.Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена

5.Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници

 

                               О б р а з л о ж е њ е:

 

  Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 02/2018  у Извештају о стручној оцени понуда дел.бр. 1362 од 05.12.2018 године  констатовала  је следеће:

 

Благовремено, тј. до дана 03.12.2018. до 1100 часова за јавну набавку добара мале вредности у отвореном поступку број 02/18 – набавка угља и дрвау установи за 2018/19 школску годину , понуду су доставили:

 

         1. Good Will-WG“ Beograd doo Дел бр. 1330 од 30.11.2018 године понуђена цена 1.382.240,00 динара са ПДВ-ом или 1.169.200,00 динара без ПДВ-а. Понуда је комплетна.

 

      2. “Sole Komerc“ ДОО Београд Дел.бр.1329 од 30.11.2018 године. Понуда је комплетна. понуђена цена је 1.401.120,00 динара са ПДВ-ом односно  1.188.000,00 динара без ПДВ-а.

       3. '' Мегакомерц'' Крњево Дел.бр.1338-2 од 03.12. 2018 године. Понуда се односи само на набавку дрва-није комплетна.

       4. ''Кимберлит'' доо Куршумлија

Дел.бр.1328 од 30.11. 2018 године. Понуда се односи само на набавку дрва-није комплетна

       5. . “Мињон“ Ковин Дел.бр.1338-1 од 03.12. 2018 године године понуђена цена 1.443.200,00 динара са ПДВ-ом или 1.222.000,00 динара без ПДВ-а. Понуда је комплетна.

 

Неблаговремених понуда није било.

 

       Критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1.  Закона о јавним набавкама, јесте «најнижа понуђена цена» . Комисија за јавну набавку констатовала да је понуђач Good Will-WG“ Beograd doo доставио најповољнију понуду за јавну набавку добара мале вредности број  02/18 - набавка угља и дрва у установи зашколску  2018/19 годину, па је у складу са тиме и донета одлука у диспозитиву.

 

 

 

         Укупна вредност јавне набавке  услуге у отвореном поступку, број 02/18 – набавка угља и дрва за  школску 2018/2019  годину износи  1.169.200,00  динара без пореза на додату вредност.

 

 

 

 

         ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                                     в.д. директор школе

Против ове одлуке понуђач може поднети                                           Биљана Тодоровић

захтев за заштиту права у року

од 5 дана од дана пријема исте.Захтев се

подноси Рапубличкој комисији за заштиту

права у поступцима јавних набавки, а

предаје наручиоцу.

 

                                                                                                                                                                                              

Weather JClock

Smederevo °C
  25.01.2020 Ferienhaus Ostsee